Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 679-27/4/2016
.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Νέος Γενικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Είκοσι χρόνια μετά την θέση σε ισχύ του Ν.2472/1997 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, ένας νέος Κανονισμός έρχεται να επαναπροσδιορίσει άμεσα (από τις 25.5.2018, χωρίς άλλη ειδική νομοθεσία, τις υποχρεώσεις όσων επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα στην Ε.Ε.)

 Τι  αλλάζει για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Από τις 25.5.2018 όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα που συλλέγουν, διατηρούν, αποθηκεύουν και χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα (εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών ή τρίτων) έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τις νέες διατάξεις του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η προσαρμογή των επιχειρήσεων αφορά νέα δικαιώματα που πρέπει να ικανοποιούν και νέες διαδικασίες που πρέπει να τηρούν.

 Νέα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:

-       Το δικαίωμα στην “λήθη”: τι θα πρέπει να κάνει μια επιχείρηση όταν ένα άτομο ζητά την διαγραφή των δεδομένων του από το αρχείο της

-       Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: σε ποιές περιπτώσεις η επιχείρηση οφείλει να αναπροσαρμόζει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

-       Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: σε ποιά μορφή πρέπει μια επιχείρηση να δίνει αντίγραφα όταν το υποκείμενο ζητά πρόσβαση στα δεδομένα του

-       Περιορισμοί στην κατάρτιση προφίλ: σε ποιές περιπτώσεις θα επιτρέπεται η δημιουργία “προφίλ” για το υποκείμενο των δεδομένων - ενημέρωση του υποκειμένου για περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων: υπό ποιές περιστάσεις οφείλει η επιχείρηση να ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε παραβίαση

 Νέες διαδικασίες για τις επιχειρήσεις:

-       Νέα υποχρέωση σχεδιασμού της “εξ ορισμού” (by design & by default) προστασίας δεδομένων με την λήψη κατάλληλων τεχνικών και προστασία δεδομένων όπως ψευδωνυμοποίηση, ελαχιστοποιηση, ενσωμάτωση εγγυήσεων - Νέα υποχρέωση τήρησης αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων - Νέες προϋποθέσεις για την ανάθεση της επεξεργασίας δεδομένων σε “εκτελούντα την επεξεργασία” ( outsourcing)

-       Νέα υποχρέωση “ εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων” (impact assesment) και σχετική υποχρέωση διαβούλευσης με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Νέα υποχρέωση ε νημέρωσης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για παραβάσεις προσωπικών δεδομένων

-       Υποχρέωση ορισμού ενός προσώπου ως “Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων” με ειδικές αρμοδιότητες για την τήρηση των παραπάνω διαδικασιών

Νέοι νομικοί κίνδυνοι:

Η έλλειψη συμμόρφωσης μπορεί να συνεπάγεται:

-       ελέγχους και επιβολή κυρώσεων από την Αρχή (συστάσεις, πρόστιμα, απαγορεύσεις, ανακλήσεις αδειών)

-       καταγγελίες από πελάτες – προμηθευτές – συνεργάτες – εργαζομένους σε έτερες δημόσιες αρχές

-       δικαστικές διαδικασίες (για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή για ποινική ευθύνη)

-       απώλεια πιστοποιήσεων που έχουν οι επιχειρήσεις σε σχέση με πρότυπα λειτουργίας τους

 “Ξεκλειδώνουμε” τα μυστικά του Κανονισμού, με πρακτικά παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 Στο σεμινάριο δίνονται:

  • Ειδικές σημειώσεις του σεμιναρίου
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης
  • Δελτίο Αξιολόγησης του σεμιναρίου

Διάρκεια: 1 ημέρα (5ώρες)

Κόστος Σεμιναρίου:

Το κόστος του σεμιναρίου για κάθε συμμετοχή είναι 190 (απαλλάσσεται από ΦΠΑ)* για 5 ώρες εκπαίδευσης.
Υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Εισηγητής Σεμιναρίου:

Ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο στην ίδια Σχολή.

Έχει δημοσιεύσει τρία βιβλία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (εκδόσεις Σάκκουλα 2005, 2006 και 2008). Υπήρξε εκπαιδευόμενος στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προσωπικών Δεδομένων, στις Βρυξέλλες. Το 2008 ίδρυσε τις Νομικές Υπηρεσίες Κοινωνίας της Πληροφορίας Data & Protection, ενώ εργάζεται ως συνήγορος πολιτών και ανθρωπιστικών οργανώσεων σε υποθέσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Έχει πραγματοποιήσει σεμινάρια για την προστασία προσωπικών δεδομενων στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, στην Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης Κύπρου, ενώ έχει πραγματοποιήσει σχετικές διαλέξεις και ως προσκεκλημένος σε διάφορα συνέδρια, πανεπιστημιακές παραδόσεις και νομικές ημερίδες. 

Ξεκινώντας το 2005 το πρώτο νομικό ιστολόγιο στην Ελλάδα, το e-lawyer, προσπάθησε να προκαλέσει διάλογο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τον σεβασμό των ατομικών ελευθεριών στο Διαδίκτυο.

Αναζητά πάντα ιδέες θεσμικών καινοτομιών που φέρνουν τους πολίτες πιο κοντά στις συνταγματικές τους ελευθερίες. Με αυτό το σκεπτικό, το 2012 ήταν ο πρώτος εκλεγμένος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Αθηναίων.

Mαζί με μια ομάδα εργαζομένων δημιούργησαν εξ αρχής αυτή τη δομή στην Αθήνα, για την άμεση επίλυση των διαφορών που έχουν οι πολίτες με τον Δήμο. Από το 2015, έχοντας εκλεγεί Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης για την Αττική, αποστολή του είναι να βελτιώσει τη σχέση των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες και να πετύχει την επίλυση των διαφορών μεταξύ τους, με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, χωρίς να χρειάζεται να προσφεύγουν στα δικαστήρια. 

 Συντονίστρια του σεμιναρίου:

Η Κωνσταντία Πάλλα είναι Κοινωνιολόγος, απόφοιτος του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Business & Life Coach,  Trainer & Public Speaker.

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων με πάνω από 2.000 ώρες εκπαίδευσης και ενταγμένη στο μητρώο εκπαιδευτών Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.

Από το 1995 μέχρι σήμερα έχει διοργανώσει και διαχειριστεί χιλιάδες προγράμματα εκπαίδευσης για στελέχη, προσωπικό επιχειρήσεων και ελεύθερους επαγγελματίες. Από το 2010 έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες ανθρώπους δίνοντας επιλογές στην σωστή διαχείριση του χρόνου τους, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση καθημερινών θεμάτων στην εργασία τους.

Είναι μέλος της International Coach Federation (ICF Global) και της International Coach Federation Greece Chapter (ICF Greece Chapter).

“Μετά από 20 και παραπάνω χρόνια στον χώρο της διοργάνωσης σεμιναρίων για στελέχη επιχειρήσεων, ο στόχος μου είναι να παρέχω ποιότητα. Δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτε λιγότερο τόσο σαν άνθρωπος όσο και σαν επαγγελματίας.”

 

Φορέας Υλοποίησης:

Ο φορέας υλοποίησης είναι η Feel the Flow – Κωνσταντία Πάλλα. Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών θα κοπεί από τον φορέα και θα δοθεί μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

Η πληρωμή του σεμιναρίου γίνεται με κατάθεση στα παρακάτω στοιχεία:

Τράπεζα Πειραιώς
  • IBAN: GR1401715580006558104670132
  • Δικαιούχος: Πάλλα Κωνσταντία
ή μέσω PAYPAL


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6937141802 – 2109607154 

Email: info@feeltheflow.gr 

Για την δήλωση συμμετοχής πατήστε (εδώ)


Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και ενδοεπιχειρησιακά 
Επικοινωνήστε για περισσότερες λεπτομέρειες: 6397141802, 2109607154