GDPR
"ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ"
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, GDPR τίθεται σε
εφαρμογή από τα κράτη μέλη υποχρεωτικά σε λιγότερο από 100 ημέρες.


Αθήνα: Τετάρτη, Πέμπτη 14 & 15/03/2018,
15:00-21:00. Σύνολο: 12 ώρες
OFFICE PLUS - Feel the FLOW, Δημ. Γούναρη 78, Γλυφάδα 
ή μέσω της πλατφόρμας
ZOOM.US, πατήσετε ΕΔΩ

Η πλατφόρμα ZOOM, μας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε το σεμινάριο με παράλληλες κάμερες, να βλέπουμε τις σημειώσεις του σεμιναρίου και να κάνουμε live ερωτήσεις είτε ζωντανά είτε γραπτά.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων 2016/679 πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή στις 25.5.2018 σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι αυτή την ημερομηνία, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες καθώς και οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να προσαρμόσουν τις διαδικασίες, να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους και να προετοιμαστούν για την εφαρμογή ενός νέου πλαισίου που θα ισχύει παράλληλα με τον Ν.2472/1997, αλλά θα έχει και σημαντικές αποκλίσεις από αυτόν. Τα νέα πρόστιμα που επιβάλλονται με βάση τον Γενικό Κανονισμό σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης είναι πολλαπλάσια σε σχέση με το προϊσχύον δίκαιο και για τον λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν προληπτικά στην συμμόρφωση προς τις νέες διατάξεις.

Όμως, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων γίνεται υποχρεωτικός σε δημόσιο και σε ιδιωτικό τομέα. Υποχρεωτικός στην Ελλάδα είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Απορρήτου (Ν.3674/2008) και ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Δεδομένων (Ν.3917/2011), ιδιότητες συγγενείς με τον θεσμό του ΥΠΔ.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ο Γενικός Κανονισμός προβλέπει νέες υποχρεώσεις για τους “υπεύθυνους επεξεργασίας” που συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα και με παρακολούθηση χώρων, ατόμων ή εγκαταστάσεων. Ειδικά για τις ιατρικές, νοσηλευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες προβλέπονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας και γι’ αυτό ενδείκνυται η υλοποίηση ενός σεμιναρίου βασισμένου αποκλειστικά στις ανάγκες αυτών των επιχειρήσεων και οργανισμών, δεδομένης της ιδιαιτερότητάς τους σχετικά με την συλλογή προσωπικών δεδομένων.

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια γενική περιγραφή της προστασίας προσωπικών δεδομένων: ορολογία, στόχοι, δικαιώματα, υποχρεώσεις

 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ


-       οι γενικές αρχές της προστασίας δεδομένων: ιδίως η νέα έννοια της συγκατάθεσης
-   οι προϋποθέσεις νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων: ειδικά η παροχή υπηρεσιών υγείας και η νέα κατηγορία “ευαίσθητων δεδομένων” σχετικά με την υγεία, καθώς και τα γενετικά και βιομετρικά δεδομένα
-   η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων: ειδικές προϋποθέσεις ως προς τους εργαζόμενους, τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων και την συνεργασία με τρίτες οντότητες
-   η υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων
-   η υποχρέωση τήρησης αρχείου δραστηριοτήτων
-   η υποχρέωση διεξαγωγής εκτίμησης επιπτώσεων
-   η υποχρέωση ειδοποίησης της Αρχής Προστασίας Δεδομενων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση παραβίασης
-   η υποχρέωση διαβούλευσης με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

-       δικαίωμα πρόσβασης

-  νέο δικαίωμα στην “φορητότητα” των δεδομένων

-  νέο δικαίωμα διαγραφής (“δικαίωμα στην λήθη”)

-  νέο δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας (“δέσμευση- κλείδωμα”)

-  νέο δικαίωμα διόρθωσης

-  νέο δικαίωμα εναντίωσης στην “κατάρτιση προφίλ”

-  νέο δικαίωμα αντίρρησης στην λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων

 4. ΕΙΔΙΚΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

-  Χώροι επιτρεπόμενης βιντεοκάλυψης

-  Χώροι απαγορευμένης βιντεοκάλυψης

-  Διάρκεια τήρησης των βιντεοσκοπήσεων

-  Διαβίβαση βιντεοσκοπήσεων σε τρίτους - αρχές - αστυνομία κ.τ.λ.

-  Υποχρέωση γνωστοποίησης

-  Υποχρεώσεις απορρήτου και ασφαλείας

-  Δικαίωμα ενημέρωσης - πρόσβασης - αντίρρησης και νέα δικαιώματα του ΓΚΠΔ

-  Κατηγορίες υπεύθυνων επεξεργασίας - νοσοκομεία - κλινικές - ιατρεία

 5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

-   Προϊστορία του θεσμού στην ΕΕ

-   Υποχρεωτικός ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων: περιπτωσιολογία

-   Καταστατική θέση του ΥΠΔ (συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, πόροι και πρόσβαση σε δεδομένων, γραφείο, τεχνικός εξοπλισμός, ανεξαρτησία, λογοδοσία, ετήσια έκθεση, πρόσωπο επικοινωνίασ, σύγκρουση συμφερόντων, δεοντολογία)

-   Καθήκοντα του ΥΠΔ (ενημερωτικός και συμβουλευτικός ρόλος, τρόποι εκπλήρωσης καθήκοντος, παρακολούθηση συμμόρφωσης, εκτίμηση αντικτύπου, συνεργασία και διαβούλευση με την Αρχή)

-   Βήματα για την έναρξη λειτουργίας του ΥΠΔ

 6. Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

-   Αρμοδιότητες της Αρχής, ιδίως ως ελεγκτικός μηχανισμός

-   Οι κυρώσεις (πρόστιμα, αφαιρέσεις αδειών, καταστροφή αρχείων κ.τ.λ.)

-   Οι αποφάσεις της Αρχής, ιδίως σχετικά με τις κάμερες παρακολούθησης

-   Ο γενικότερος ρόλος της Αρχής σχετικά με τις ιατρικές υπηρεσίες και τα δεδομένα υγείας

 Στο σεμινάριο δίνονται:

  • Ειδικές σημειώσεις του σεμιναρίου
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης
  • Δελτίο Αξιολόγησης του σεμιναρίου
Διάρκεια: 2 ημέρες (12 ώρες)
 
Κόστος Σεμιναρίου:

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 450 €.

Επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που έχετε παραπάνω από δύο συμμετοχές.

Υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
Επικοινωνήστε μαζί μας για την διαδικασία παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας
ZOOM.US

Τηλ. Επικοινωνίας: 2109607154 - 6937141802 - Κωνσταντία Πάλλα


Εισηγητής Σεμιναρίου:

Ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο στην ίδια Σχολή.

Έχει δημοσιεύσει τρία βιβλία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (εκδόσεις Σάκκουλα 2005, 2006 και 2008). Υπήρξε εκπαιδευόμενος στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προσωπικών Δεδομένων, στις Βρυξέλλες. Το 2008 ίδρυσε τις Νομικές Υπηρεσίες Κοινωνίας της Πληροφορίας Data & Protection, ενώ εργάζεται ως συνήγορος πολιτών και ανθρωπιστικών οργανώσεων σε υποθέσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Έχει πραγματοποιήσει σεμινάρια για την προστασία προσωπικών δεδομενων στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, στην Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης Κύπρου, ενώ έχει πραγματοποιήσει σχετικές διαλέξεις και ως προσκεκλημένος σε διάφορα συνέδρια, πανεπιστημιακές παραδόσεις και νομικές ημερίδες. 

Ξεκινώντας το 2005 το πρώτο νομικό ιστολόγιο στην Ελλάδα, το e-lawyer, προσπάθησε να προκαλέσει διάλογο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τον σεβασμό των ατομικών ελευθεριών στο Διαδίκτυο.

Αναζητά πάντα ιδέες θεσμικών καινοτομιών που φέρνουν τους πολίτες πιο κοντά στις συνταγματικές τους ελευθερίες. Με αυτό το σκεπτικό, το 2012 ήταν ο πρώτος εκλεγμένος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Αθηναίων.

Mαζί με μια ομάδα εργαζομένων δημιούργησαν εξ αρχής αυτή τη δομή στην Αθήνα, για την άμεση επίλυση των διαφορών που έχουν οι πολίτες με τον Δήμο. Από το 2015, έχοντας εκλεγεί Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης για την Αττική, αποστολή του είναι να βελτιώσει τη σχέση των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες και να πετύχει την επίλυση των διαφορών μεταξύ τους, με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, χωρίς να χρειάζεται να προσφεύγουν στα δικαστήρια. 

 Συντονίστρια του σεμιναρίου:

Η Κωνσταντία Πάλλα είναι Κοινωνιολόγος, απόφοιτος του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Business & Life Coach,  Trainer & Public Speaker.

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων με πάνω από 2.000 ώρες εκπαίδευσης και ενταγμένη στο μητρώο εκπαιδευτών Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.

Από το 1995 μέχρι σήμερα έχει διοργανώσει και διαχειριστεί χιλιάδες προγράμματα εκπαίδευσης για στελέχη, προσωπικό επιχειρήσεων και ελεύθερους επαγγελματίες. Από το 2010 έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες ανθρώπους δίνοντας επιλογές στην σωστή διαχείριση του χρόνου τους, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση καθημερινών θεμάτων στην εργασία τους.

Είναι μέλος της International Coach Federation (ICF Global) και της International Coach Federation Greece Chapter (ICF Greece Chapter).

“Μετά από 20 και παραπάνω χρόνια στον χώρο της διοργάνωσης σεμιναρίων για στελέχη επιχειρήσεων, ο στόχος μου είναι να παρέχω ποιότητα. Δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτε λιγότερο τόσο σαν άνθρωπος όσο και σαν επαγγελματίας.”

 

Φορέας Υλοποίησης:

Ο φορέας υλοποίησης είναι η Feel the Flow – Κωνσταντία Πάλλα. Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών θα κοπεί από τον φορέα και θα δοθεί μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

Η πληρωμή του σεμιναρίου γίνεται με κατάθεση στα παρακάτω στοιχεία:

Τράπεζα Πειραιώς
  • IBAN: GR1401715580006558104670132
  • Δικαιούχος: Πάλλα Κωνσταντία
ή μέσω PAYPAL


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6937141802 – 2109607154 

Email: info@feeltheflow.gr 

Για την δήλωση συμμετοχής πατήστε (εδώ)


Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και ενδοεπιχειρησιακά 
Επικοινωνήστε για περισσότερες λεπτομέρειες: 6397141802, 2109607154