ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(DATA PROTECTION OFFICER):
ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο και
μέσω της πλατφόρμας

ZOOM
.US, πατήσετε ΕΔΩ
Η πλατφόρμα
ZOOM μας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε το σεμινάριο με παράλληλες κάμερες, να βλέπουμε τις σημειώσεις του σεμιναρίου και να κάνουμε live ερωτήσεις είτε ζωντανά είτε γραπτά.

Θεσσαλονίκη: Σάββατο 14/04/2018 - 10:00-15:00

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, Δωδεκανήσου 23, 4ος όροφος, Θεσσαλονίκη


Κόστος: 155 €/άτομο.
Ει
σηγητής: Βασίλης Σωτηρόπουλος

Στο σεμινάριο δίνεται δωρεάν το βιβλίο του κ. Σωτηρόπουλου Υπέυθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Εκδόσεις Σάκκουλα 2017.
Ένα νέο πρόσωπο αναλαμβάνει καθήκοντα στις δημόσιες υπηρεσίες και σε ορισμένους οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα από τον Μάιο του 2018: ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer).
Πρόκειται για έναν θεσμό της προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είναι νέος, καθώς η λειτουργία του προβλέπεται για τα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ήδη από τον Κανονισμό 45/2001, ενώ έχει λειτουργήσει εδώ και δεκαετίες σε διάφορες χώρες βάσει εθνικής νομοθεσίας. Η Οδηγία 95/46 προέβλεπε επίσης την προαιρετική θεσμοθέτηση της λειτουργίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ως ευχέρεια του εθνικού νομοθέτη, μια δυνατότητα που δεν αξιοποιήθηκε από τον Ν.2472/1997.
Όμως, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων γίνεται υποχρεωτικός σε δημόσιο και σε ιδιωτικό τομέα. Υποχρεωτικός στην Ελλάδα είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Απορρήτου (Ν.3674/2008) και ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Δεδομένων (Ν.3917/2011), ιδιότητες συγγενείς με τον θεσμό του ΥΠΔ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
- Η προϊστορία σε ευρωπαϊκές χώρες
- Η αρχική σύλληψη στην Οδηγία 95/46
- Η υποχρεωτική θητεία ΥΠΔ στα κοινοτικά όργανα
- Οι βέλτιστες πρακτικές των κοινοτικών ΥΠΔ
- Ο ρόλος του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
- Διαφοροποιήσεις από τον «Υπεύθυνο Προστασίας Απορρήτου»

2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
- Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
- Ποιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις οφείλουν να ορίσουν υποχρεωτικά ΥΠΔ
- Ποια πρέπει να είναι τα προσόντα του ΥΠΔ
- Πώς επιλέγεται ο ΥΠΔ και ποια η σχέση απασχόλησής του

3. ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΥΠΔ - Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ
- Συμμετοχή στην λήψη των αποφάσεων
- Πόροι και εξουσίες του ΥΠΔ
- Ανεξαρτησία του ΥΠΔ
- Λογοδοσία
- Πρόσωπο επικοινωνίας
- Ευθύνη του ΥΠΔ

4. ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΔ
- Ενημερωτικός και συμβουλευτικός ρόλος
- Παρακολούθηση συμμόρφωσης προς τις διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων
- Συμβολή του ΥΠΔ στην εκτίμηση αντικτύπου
- Συνεργασία και διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

5. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΔ
- Η διαδικασία επιλογής του ΥΠΔ
- Ίδρυση γραφείου ΥΠΔ
- Καταστατικά κείμενα (κανονισμός, πιθανές τροποποιήσεις καταστατικών κ.τ.λ.)
- Χαρτογράφηση επεξεργασιών δεδομένων
- Συμμετοχή σε συσκέψεις στελεχών
- Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και ετήσια απολογιστική έκθεση

 Στο σεμινάριο δίνονται:

  • Ειδικές σημειώσεις του σεμιναρίου
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης
  • Δελτίο Αξιολόγησης του σεμιναρίου
Διάρκεια: 1 ημέρα (5ώρες)

Κόστος Σεμιναρίου:

Το κόστος του σεμιναρίου για κάθε συμμετοχή είναι 155 € (απαλλάσσεται από ΦΠΑ)* για 5 ώρες εκπαίδευσης.
Υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Εισηγητής Σεμιναρίου:

Ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο στην ίδια Σχολή.

Έχει δημοσιεύσει τρία βιβλία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (εκδόσεις Σάκκουλα 2005, 2006 και 2008). Υπήρξε εκπαιδευόμενος στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προσωπικών Δεδομένων, στις Βρυξέλλες. Το 2008 ίδρυσε τις Νομικές Υπηρεσίες Κοινωνίας της Πληροφορίας Data & Protection, ενώ εργάζεται ως συνήγορος πολιτών και ανθρωπιστικών οργανώσεων σε υποθέσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Έχει πραγματοποιήσει σεμινάρια για την προστασία προσωπικών δεδομενων στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, στην Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης Κύπρου, ενώ έχει πραγματοποιήσει σχετικές διαλέξεις και ως προσκεκλημένος σε διάφορα συνέδρια, πανεπιστημιακές παραδόσεις και νομικές ημερίδες. 

Ξεκινώντας το 2005 το πρώτο νομικό ιστολόγιο στην Ελλάδα, το e-lawyer, προσπάθησε να προκαλέσει διάλογο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τον σεβασμό των ατομικών ελευθεριών στο Διαδίκτυο.

Αναζητά πάντα ιδέες θεσμικών καινοτομιών που φέρνουν τους πολίτες πιο κοντά στις συνταγματικές τους ελευθερίες. Με αυτό το σκεπτικό, το 2012 ήταν ο πρώτος εκλεγμένος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Αθηναίων.

Mαζί με μια ομάδα εργαζομένων δημιούργησαν εξ αρχής αυτή τη δομή στην Αθήνα, για την άμεση επίλυση των διαφορών που έχουν οι πολίτες με τον Δήμο. Από το 2015, έχοντας εκλεγεί Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης για την Αττική, αποστολή του είναι να βελτιώσει τη σχέση των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες και να πετύχει την επίλυση των διαφορών μεταξύ τους, με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, χωρίς να χρειάζεται να προσφεύγουν στα δικαστήρια. 

 Συντονίστρια του σεμιναρίου:

Η Κωνσταντία Πάλλα είναι Κοινωνιολόγος, απόφοιτος του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Business & Life Coach,  Trainer & Public Speaker.

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων με πάνω από 2.000 ώρες εκπαίδευσης και ενταγμένη στο μητρώο εκπαιδευτών Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.

Από το 1995 μέχρι σήμερα έχει διοργανώσει και διαχειριστεί χιλιάδες προγράμματα εκπαίδευσης για στελέχη, προσωπικό επιχειρήσεων και ελεύθερους επαγγελματίες. Από το 2010 έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες ανθρώπους δίνοντας επιλογές στην σωστή διαχείριση του χρόνου τους, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση καθημερινών θεμάτων στην εργασία τους.

Είναι μέλος της International Coach Federation (ICF Global) και της International Coach Federation Greece Chapter (ICF Greece Chapter).

“Μετά από 20 και παραπάνω χρόνια στον χώρο της διοργάνωσης σεμιναρίων για στελέχη επιχειρήσεων, ο στόχος μου είναι να παρέχω ποιότητα. Δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτε λιγότερο τόσο σαν άνθρωπος όσο και σαν επαγγελματίας.”

 

Φορέας Υλοποίησης:

Ο φορέας υλοποίησης είναι η Feel the Flow – Κωνσταντία Πάλλα. Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών θα κοπεί από τον φορέα και θα δοθεί μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

Η πληρωμή του σεμιναρίου γίνεται με κατάθεση στα παρακάτω στοιχεία:

Τράπεζα Πειραιώς
  • IBAN: GR1401715580006558104670132
  • Δικαιούχος: Πάλλα Κωνσταντία
ή μέσω PAYPAL


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6937141802 – 2109607154 

Email: info@feeltheflow.gr 

Για την δήλωση συμμετοχής πατήστε (εδώ)


Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και ενδοεπιχειρησιακά 
Επικοινωνήστε για περισσότερες λεπτομέρειες: 6397141802, 2109607154