Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και ενδοεπιχειρησιακά

"ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ -
INTERNAL AUDITING"

ΕισηγητήςΣκοπός του σεμιναρίου

  Ο Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Auditing) είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα, συστηματικά σχεδιασμένη και οργανωμένη, που μέσω τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (λειτουργίες-εφαρμογή διαδικασιών), προσθέτει αξία και βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού, με σκοπό την αποτελεσματική αποτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον περιορισμό ή την εξάλειψη του, με σκοπό την διαχείριση των κινδύνων από την διοίκηση με τον βέλτιστο τρόπο και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού.

   Σε ποιους απευθύνεται

    Απευθύνεται σε Προϊσταμένους και Βοηθούς Εσωτερικού Ελέγχου, Διευθυντές Ελέγχου, καθώς επίσης σε Στελέχη Διευθύνσεων, Γενικούς Διευθυντές και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων

     Το πρόγραμμα του σεμιναρίου
     • Διάκριση της έννοιας Eσωτερικός Έλεγχος - Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου
     • Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 
     • Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου - Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου
     • Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου
     Είδη Ελέγχου:
     •  Έλεγχοι παραγωγής - Οικονομικοί έλεγχοι - Διοικητικοί έλεγχοι - Λειτουργικοί έλεγχοι
     • Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου  (Σ.Ε.Ε.)
     • Ορισμός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, Βασικές Αρχές του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Αντικειμενικοί σκοποί,
     • Θέσπιση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου
     • Συλειτουργία με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης, Μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνων, Καθορισμός Εύρος Ελέγχου, Ερωτηματολόγια, Φύλλα Εργασίας, Εκτίμηση Κόστους Ωφέλειας, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων  
     • Ο εσωτερικός έλεγχος στις εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
     • Κανονιστική Συμμόρφωση
     Σύσταση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και την υπ’ αρ. 1302/2017 απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.
     Στελέχωση Επιτροπών Ελέγχου, Αρμοδιότητες, Εποπτεία από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς
        


     Διάρκεια: 2 ημέρες (10 ώρες)

     Υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

     Φορέας Υλοποίησης:

     Ο φορέας υλοποίησης είναι η Feel the Flow – Κωνσταντία Πάλλα.

     Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6937141802 - 2109607154

     Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και ενδοεπιχειρησιακά 
     Επικοινωνήστε για περισσότερες λεπτομέρειες: 6397141802, 2109607154