ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

      Τηλ: 693 714 1802

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΕΡΓΑΝΗ – Sepenet.gr

Ολοκληρωμένο σεμινάριο 30 ωρών, στις βασικές αρχές της ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ και των ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ.
Μισθοδοσία – Εργάνη – Sepenet.gr

Τόπος εκπαίδευσης: Office Plus – Business Center Αθήνα

ή On line μέσω της πλατφόρμας zoom.us

(δυνατότητα συμμετοχής με εικόνα, ήχο και chat για υποβολή ερωτήσεων)

Αποθηκεύστε τις ημερομηνίες:

16-17-23-24-30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2019.
Ώρες: 16:00-21:00. 30 ώρες

Κόστος Σεμιναρίου: Το κόστος του σεμιναρίου είναι 650 €/συμμετοχή (απαλλάσσεται από ΦΠΑ)* για 30 ώρες εκπαίδευσης.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες από δύο συμμετοχές.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε τις προσφορές μας!
Τηλ.: 2109607154 – 6937141802
Email: info@feeltheflow.gr

Το σεμινάριο μπορεί να υλοποιηθεί ενδοεπιχειρησιακά ακόμη και για ΕΝΑ άτομο ζητήστε μας την προσφορά!

Υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:
Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τη γνώση βασικών αρχών της εργατικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας και νομολογίας καθώς επίσης να αποκτήσουν τη δυνατότητα υπολογισμού διαφόρων περιπτώσεων μισθοδοσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 Το σεμινάριο απευθύνεται σε: 

Σε οικονομικούς διευθυντές, υπεύθυνους-προϊσταμένους & στελέχη επιχειρήσεων, υπεύθυνους ανθρωπίνου δυναμικού, ελεύθερους επαγγελματίες, λογιστές και αποφοίτους ανωτάτων οικονομικών σχολών.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ 25 ώρες:

 • Απογραφή εργοδότη στον ΕΦΚΑ
 • Κλάδοι Ασφάλισης Εργαζόμενου
 • Τεχνικός ασφαλείας και ιατρός εργασίας
 • Πακέτα κάλυψης ΕΦΚΑ
 • Διαδικασία πρόσληψης
 • Συμβάσεις εργασίας
 • Χρονικά όρια εργασίας, νόμιμο ωράριο
 • Υπερωρίες και υπολογισμός
 • Καταγγελία συμβάσεων
 • Αλλαγή όρων εργασίας
 • Απόλυση με και χωρίς προειδοποίηση
 • Διαδικασία ομαδικών απολύσεων
 • Άδειες εργασίας, άδεια μητρότητας, άδεια ασθενείας
 • Κανονική άδεια
 • Επίσημες και ανεπίσημες αργίες
 • Απεργία και αδικαιολόγητη απουσία
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας σε μήνα με απουσίες
 • Μορφές απασχόλησης, πλήρης, μερική, εκ περιτροπής
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας στην πλήρη, μερική και εκ περιτροπής απασχόληση 
 • Υπολογισμός Δώρου Πάσχα, Δώρου Χριστουγέννων, Επίδομα αδείας
 • Αποδοχές αδείας και αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας
 • Bonus μισθωτών και παρακράτηση φόρου
 • Αποζημίωση εκτός έδρας
 • Πρακτική άσκηση σπουδαστών
 • Υπολογισμός ΦΜΥ και Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
 • Αναλυτική περιοδική δήλωση (ΑΠΔ) και τρόποι υποβολής
 • Τεκμαρτά ημερομίσθια ΕΦΚΑ
 • Μεταφορά εργαζομένων σε άλλο χώρο εργασίας
 • Ο νόμος 4488/2017, τι προβλέπει
 • Το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία
 • ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου ΕΡΓΑΝΗ & sepenet.gr – 5 ώρες:

Θα γίνει αναφορά σε όλα τα έντυπα με ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές:

E3. Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης Μισθωτού

E3.1: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (αφορά Δημόσιο, ΟΤΑ και εταιρείες του Δημοσίου)

Ε3.2: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από προγράμματα 

Ε3.3: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε   εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που  συνδυάζονται με την κατάρτιση

E3.4: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών σύμβασης μαθητείας
Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών.

E4: Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού

Ε4: Συμπληρωματικός Ωραρίου, Τροποποίηση Ωραρίου, Τροποποιητικός     Αποδοχών  

Ε4: Συμπληρωματικός Ωραρίου – Ατομικός 

Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

Ε6: Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας αορίστου χρόνου  (με ή  χωρίς προειδοποίηση)

Ε7: Βεβαίωση – Δήλωση του εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου   χρόνου ή έργου

Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης

Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή και εκ περιτροπής εργασίας

Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας 

ΣΕΠΕΝΕΤ
-Εργατικά Ατυχήματα
-Αιτήσεις Χορήγησης Άδειας κατά τις Κυριακές
-Πρόσθετα Στοιχεία μετά από έλεγχο
-Έγγραφες εξηγήσεις μετά από έλεγχο
-Εκ των προτέρων γνωστοποιήσεις «Οικοδομικών Εργασιών»
-Αναγγελίες Ιατρού Εργασίας / Τεχνικού Ασφαλείας
-Χρήση Πιστοποιητικού του παρ. 2γ, άρθρου 73 του Ν.4412/2016
Πλήρης πρακτική ενημέρωση για την σωστή συμπλήρωση των πεδίων κατά την διαδικασία εγγραφής στην Ηλεκτρονική Βάση
καταχώρισης δεδομένων ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στο www.sepenet.gr

Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 2 – Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας
Άρθρο 3 Στοιχεία που περιλαμβάνει η Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας.
Άρθρο 4 Διαδικασία εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ
Άρθρο 5 – Διαχείριση αίτησης για εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας
Άρθρο 6 – Επιβεβαίωση εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας
Άρθρο 7 – Ανάθεση Καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας
Για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας σε ποιες ενέργειες προβαίνουν τα εμπλεκόμενα μέρη?
Σε ποιες περιπτώσεις συμπληρώνει εκ νέου ο εργοδότης το έντυπο ανάθεσης καθηκόντων, ακόμη κι αν πρόκειται
για τον ίδιο Τεχνικό Ασφάλειας?
Άρθρο 8 – Μεταβολή της Ανάθεσης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας και λήξη ή διακοπή αυτής
Άρθρο 9 – Μεταβατικές ρυθμίσεις
Άρθρο 10 – Κυρώσεις
Άρθρο 11 – Έναρξη ισχύος

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Η παραπάνω ειδική οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνει:

Κόστος Σεμιναρίου: Το κόστος του σεμιναρίου είναι 650 €/συμμετοχή (απαλλάσσεται από ΦΠΑ)* για 30 ώρες εκπαίδευσης.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες από δύο συμμετοχές.

 • Την Εισήγηση του σεμιναρίου από τον κύριο Αργυρούδη και την κυρία Πάλλα
 • Οι εκπαιδευτές διαθέτουν κωδικό στο ΛΑΕΚ
 • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
 • Το πιστοποιητικό παρακολούθησης της Feel the FLOW
 • Δελτίο Αξιολόγησης του σεμιναρίου

Η εταιρεία μας λόγω του ότι είναι εκπαιδευτικός οργανισμός, δεν υπόκειται σε χρεώσεις ΦΠΑ, για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που προσφέρει.

Τρόπος Πληρωμής
Η Έκδοση τιμολογίου με την έναρξη και η κατάθεση γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας στην Τράπεζα Πειραιώς.
IBAN: GR5201719160006916144468615.
Δικαιούχος λογαριασμού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΛΛΑ.

Με την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθούμε με απόλυτη επιτυχία στις εκπαιδευτικές σας ανάγκες, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση θελήσετε.

Δείτε επίσης: Εργάνη & Sepenet

Μιχάλης Αργυρούδης

Μιχάλης-Αργυρούδης

Ο Μιχάλης Αργυρούδης σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομική στο University of West London και συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο University of Cardiff στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κάτοχος BSc και MBA στην επιστήμη της Χρηματοοικονομικής και άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ τάξης. Διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία έχοντας εργαστεί ως σύμβουλος και διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα της λογιστικής και του treasury. Έχει πολύ πλούσιο αρθρογραφικό έργο δημοσιευμένο σε εφημερίδες, περιοδικά και επαγγελματικά blogs με ποικίλη θεματογραφία στην επιστήμη της λογιστικής και χρηματοοικονομικής. Σήμερα ως επικεφαλής του λογιστικού γραφείου numerica εργάζεται με σκοπό την πλήρη υποστήριξη των επιχειρήσεων στο αντικείμενο της λογιστικής των εργατικών και της φορολογίας. Είναι σύμβουλος εκπαίδευσης σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εισηγητής σεμιναρίων στο αντικείμενο των εργατικών και της μισθοδοσίας.

Κωνσταντία Πάλλα

 palla konstantia

Είμαι Κοινωνιολόγος, Associate Certified Coach (ACC – ICF), Business & Life Coach,  Trainer & Public Speaker. Αντιπρόεδρος ICF Πρόεδρος σε αναμονή για το έτος 2019-2020
Ιδρύτρια της εταιρίας Feel the Flow – Greece, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του Coaching, Consulting και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στελεχών και ιδιωτών. Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, με πάνω από 2.500 ώρες εκπαίδευσης και ενταγμένη στο μητρώο εκπαιδευτών Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ) Συνεργάζομαι με μεγάλους εκπαιδευτικούς φορείς και Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο σε θέματα Coaching, Soft Skills, Εργασιακά, Stress Management, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Time Management, Συμβουλευτικής, Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Ψυχολογίας. Παρέχω υπηρεσίες Coaching σε προσωπικό και εταιρικό επίπεδο. (One to One Coaching, Group Coaching, Team Coaching). Είμαι ενεργό μέλος της International Coach Federation (ICF Global) και της International Coach Federation Greece Charter Chapter (ICF Greece Charter Chapter). Υπεύθυνη της Επιτροπής Μελών στο ICF GREECE CHARTER CHAPTERΑντιπρόεδρος ICF GREECE – Πρόεδρος σε αναμονή για το έτος 2019-2020
Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων (Σ.Ε.Κ.)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound